• 1/2
    آموزش تکمیل فرم نظرسنجی دوره آموزشی 1399/04/31
  • 2/2
    آموزش مشاهده صحیح گواهینامه آموزشی 1399/04/31

همکار گرامی
جهت تکمیل فرم‌ نظرسنجی کلاس آموزشی خود به " آموزش تکمیل فرم نظرسنجی دوره آموزشی "مراجعه نمایید.
نکته: درصورت عدم تکمیل فرم نظرسنجی، بصورت خودکار دسترسی به سایر قابلیت‌های سامانه سلب خواهد شد.

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )